Lời Hằng Sống Chúa Nhật 13.11.2016: Ai Muốn Theo Tôi Phải Từ Bỏ Chính MìnhLời Hằng Sống Chúa Nhật 13.11.2016: Ai Muốn Theo Tôi Phải Từ Bỏ Chính Mình

0 nhận xét :