Lời Hằng Sống Thứ Ba 08.11.2016: Lạy Chúa con chỉ là đầy tớ vô dụng

0 nhận xét :