Lời Hằng Sống Thứ Hai 14.11.2016 Lòng tin là Ánh sáng - Lm Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCTLời Hằng Sống
Thứ Hai Sau Chúa Nhật XXXIII Mùa Thường Niên Năm C
Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes