Lời Hằng Sống Thứ Bảy 24.12.2016


Lời Hằng Sống
Thứ Bảy IV Mùa Vọng
Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm

0 nhận xét :