Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 28.12.2016: Nhìn cuộc sống với đôi mắt đức tin như Tổ phụ Abraham

0 nhận xét :