LHS Thứ Hai 09. 01.2017: Mặc Lấy Sứ Mạng GiêsuLời Hằng Sống
Thứ Hai 09.01.2017
Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :