LHS Thứ Tư 25.01.2017: THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI


Lời Hằng Sống 
Thứ Tư 25.01.2017
Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :