Lời Hằng Sống Chúa Nhật 22.01.2017: NƯỚC TRỜI ĐÃ GẦNLời Hằng Sống 
Chúa Nhật 22.01.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :