Lời Hằng Sống Thứ Bảy 21.01.2017: HIỂU LẦMLời Hằng Sống
Thứ Sáu 20.1.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :