Lời Hằng Sống Thứ Hai 16.01.2017: SỐNG TINH THẦN CHAY TỊNHLời Hằng Sống
Thứ Hai 16.01.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :