Lời Hằng Sống Thứ Sáu 13.01.2017: SỨC MẠNH CỦA LÒNG TIN


Lời Hằng Sống
Thứ Sáu 13.01.2017
Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc

0 nhận xét :