Lời Hằng Sống Thứ Sáu 20.01.2017: YÊU THƯƠNG VÀ TUYỂN CHỌNLời Hằng Sống
Thứ Sáu 20.1.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :