Lời Hằng Sống Thứ Sáu 27.01.2017: MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜILời Hằng Sống 
Thứ Sáu 27.01.2017
Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :