Thánh Lễ Chúa Nhật 3A Thường Niên ngày 22-1-2017Thánh Lễ Chúa Nhật 3A Thường Niên do Lm. Phaolô Maria Hoàng Thành Đức, C.Ss.R chủ tế và thuyết giảng ngày 22-1-2017 tại Đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tĩnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại ở Long Beach miền Nam California, USA

0 nhận xét :