Thánh Lễ Giao Thừa Tết Đinh Dậu - Đền Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp_Dòng Chúa Cứu ThếThánh Lễ Giao Thừa Tết Đinh Dậu - Đền Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp_Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn
Chủ Tế : Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Giảng lễ: Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR

0 nhận xét :