Bài chia sẻ của Đức hồng y Phê rô Nguyễn Văn NhơnBài chia sẻ gặp mặt Tu sĩ nam nữ ngày lễ Dâng Chúa Giê su trong đền thờ của Đức hồng y Phê rô Nguyễn Văn Nhơn ngày 02/02/2017 tại Gx. Thái Hà

0 nhận xét :