Lời Hằng Sống Thứ Ba 07.02.2017: LÒNG HỌ RỜI XA TALời Hằng Sống
Thứ Ba 07.02.2017
Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :