Lời Hằng Sống Thứ Ba 21.02.2017: TIẾP ĐÓN CHÍNH THẦY GIÊSULời Hằng Sống
Thứ Ba 21.02.2017
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :