Lời Hằng Sống Thứ Bảy 04.02.2017: CHÚA ĐÃ THẤYLời Hằng Sống
Thứ Bảy 04.02.2017
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :