Lời Hằng Sống Thứ Hai 13.02.2017: CẦU NGUYỆN NHƯ THẾ NÀO?Lời Hằng Sống
Thứ Hai 13.02.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :