Lời Hằng Sống Thứ Hai 20.02.2017: XÁC TÍN VÀO THẦY GIÊSULời Hằng Sống
Thứ Hai 20.02.2017
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :