Lời Hằng Sống Thứ Năm 02.02.2017: Lễ NếnLời Hằng Sống
Thứ Năm 02.02.2017
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :