Lời Hằng Sống Thứ Năm 09.02.2017: NGƯỜI ĐÀN BÀ HY LẠPLời Hằng Sống
Thứ Năm 09.02.2017
Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :