Lời Hằng Sống Thứ Năm 23.02.2017: SỐNG TIN MỪNG THẦY GIÊSULời Hằng Sống
Thứ Năm 23.02.2017
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :