Lời Hằng Sống Thứ Sáu 03.02.2017: THẾ QUYỀN HOANG MANGLời Hằng Sống
Thứ Sáu 03.02.2017
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :