Lời Hằng Sống Thứ Sáu 17.02.2017: THẬP GIÁ CỨU ĐỘLời Hằng Sống
Thứ Sáu 17.02.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :