Lời Hằng Sống Thứ Tư 08.02.2017: Ô UẾ HAY THANH SẠCH?


Lời Hằng Sống
Thứ Tư 08.02.2017
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :