Lời Hằng Sống Thứ Tư 15.02.2017: SÁNG MẮT ĐỨC TINLời Hằng Sống
Thứ Ba 14.02.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :