Sứ điệp Tin Mừng Thánh Mc 9:41-50Sứ điệp Tin Mừng Thánh Mác-cô 9:41-50 do Phêrô Đinh Ngọc Quế, CSsR, thuyết giảng tại đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach miền Nam California, USA

0 nhận xét :