Thánh Lễ Chúa Nhật 8A Thường Niên ngày 26-2-2017Thánh Lễ Chúa Nhật 8A Thường Niên do Lm. Phaolô Hoàng Thành Đức, C.Ss.R chủ tế và thuyết giảng ngày 26-2-2017 tại Đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tĩnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại ở Long Beach miền Nam California, USA

0 nhận xét :