Thứ Sáu 10.02.2017: MỞ RA HAY KHÉP LẠI


Lời Hằng Sống Thứ Sáu 10.02.2017
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :