Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh: Tử đạo trong thể chế Cộng sảnChuyện vắn - Chuyện dài: Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh: Tử đạo trong thể chế Cộng sản, ngày 23.02.2017

0 nhận xét :