Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 08.02.2017: Không lấy ác báo ác, nhưng lấy sự thiện thắng sự dữ

0 nhận xét :