Đài phát thanh Vaican, thứ năm 02.03.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Tin tức
- Gặp Đức Giáo Hoàng
- Một chủ tiệm cà phê đã quảng đại giúp đỡ người vô gia cư
- Ngạc nhiên đời thường

0 nhận xét :