Lời Hằng Sống Thứ Tư 15.03.2017: SỐNG PHỤC VỤLời Hằng Sống
Thứ Tư 15.03.2017
Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :