Lời Hằng Sống Chúa nhật I Mùa Chay 05.03.2017: CHÚA GIÊSU THẮNG VƯỢT CÁM DỖ



Lời Hằng Sống
Chúa nhật I Mùa Chay 05.03.2017
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

0 nhận xét :