Lời Hằng Sống Chúa Nhật IV Mùa Chay: AI MÙ AI SÁNG MẮT?Lời Hằng Sống
Chúa Nhật 26.03.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :