Lời Hằng Sống Lễ Truyền Tin: MẸ ĐẦY ƠN PHÚC

Lời Hằng Sống
Thứ 7 25.03.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :