Lời Hằng Sống Thứ Ba 21.03.2017: THA THỨLời Hằng Sống
Thứ Ba 21.03.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :