Lời Hằng Sống Thứ Bảy 18.03.2017: TÌNH CHALời Hằng Sống
Thứ Bảy 18.03.2017
Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :