Lời Hằng Sống Thứ Năm 16.03.2017: SỐNG CHIA SẺLời Hằng Sống
Thứ Năm 16.03.2017
Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :