Lời Hằng Sống Thứ Năm 23.03.2017: TỘI VU KHỐNGLời Hằng Sống
Thứ Năm 23.03.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :