Lời Hằng Sống Thứ Sáu 24.03.2017: YÊU THƯƠNG VÀ TỘI LỖILời Hằng Sống
Thứ Sáu 24.03.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :