Lời Hằng Sống Thứ Sáu 31.03.2017: BIẾT THIÊN CHÚA VÌ ĐẤNG ĐẾN TỪ THIÊN CHÚALời Hằng Sống
Thứ Sáu 31.03.2017
Linh Mục Giuse Trương Hoàng Vũ

0 nhận xét :