Lời Hằng Sống Thứ Tư 22.03.2017: KIỆN TOÀN LỀ LUẬTLời Hằng Sống
Thứ Tư 22.03.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :