Tam Nhật Kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer III - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - 15/03/2017Tam Nhật Kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer III - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp www.dcctvn.org 15/03/2017
“Tôi chính là Mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10,14)

0 nhận xét :