Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 29.03.2017: Cuộc sống tin cậy của tổ phụ Abraham


Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 29.03.2017: Cuộc sống tin cậy của tổ phụ Abraham

0 nhận xét :