Giảng lễ Chúa Nhật V Mùa Chay A Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsRGiảng lễ Chúa Nhật V Mùa Chay A Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR www.dcctvn.org
Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11,25)

0 nhận xét :