LHS Thứ Tư 05.04.2017: ĐƯỢC GIẢI THOÁT TRONG SỰ THẬTLời Hằng Sống
Thứ Tư 05.04.2017
Linh Mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :