Lời Hằng Sống Thứ Hai 03.04.2017: AI SẠCH TỘILời Hằng Sống
Thứ Hai 03.04.2017
Linh Mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :